POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej pod adresem http://scale-modeling.com (zwanej dalej: Serwisem WWW).
2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Bartosz Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IBT Bartosz Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Woźniaka 55/5 41-902 Bytom, NIP: 6262254420, REGON: 273528353 (dalej: Usługodawca).
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: admin@scale-modeling.com
4. W razie wątpliwości, definicje użytych niżej pojęć zostały wyjaśnione w Regulaminie Serwisu WWW.
5. Usługodawca dokłada starań w celu poszanowania prywatności każdej osoby odwiedzającej Serwis WWW. Podczas wizyty na stronach Serwisu WWW mogą być automatycznie przetwarzane dane związane z wizytą (adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). Nie mniej, korzystając z Serwisu WWW, dana osoba pozostaje anonimowa tak długo, jak sobie tego życzy.
6. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Usługobiorcę następuje z chwilą utworzenia Konta w ramach Serwisu WWW.
7. Podanie danych osobowych w ramach Serwisu WWW jest zawsze dobrowolne. Jednakże Usługobiorca w celu utworzenia Konta zobowiązany jest podać dane osobowe, których podanie w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe, co wynika ze sposobu funkcjonowania Systemu oraz właściwości świadczonych Usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jest odmowa zawarcia takiej umowy. Pozostałe dane osobowe mogą być podane przez Użytkownika, lecz nie są wymagane w celu utworzenia Konta.
8. W wypadku utworzenia Konta przetwarza się następujące dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe:
1) imię i nazwisko
2) data urodzenia
3) adres e-mail
4) miejscowość
9. Usługobiorca w celu ułatwienia nawiązania kontaktu może nadto podać numer telefonu kontaktowego. Dane te będą przetwarzane w ramach zawartej umowy w razie ich podania.
10. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe przetwarzane będą w celu utworzenia konta w ramach Serwisu WWW, zgłaszania uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach modelarskich, w tym opublikowania podanego imienia i nazwiska oraz miejscowości na dyplomie i w zbiorczych wynikach konkursów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Odbiorcą danych osobowych podanych przez Usługobiorcę będą wskazani przez Usługobiorcę organizatorzy wydarzeń modelarskich. Dane będą powierzane w tym wypadku na podstawie zawartej umowy o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
12. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe co do zasady będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektronicz-ną, dane osobowe mogą być przetwarzane w wypadkach dopuszczalnych przepisami prawa .
13. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
14. W wypadku przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Usługobiorcę, Usługobiorca posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
15. Usługobiorca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ,
16. Usługodawca stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. W szczególności dostęp Usługobiorcy do Konta jest realizowany w połączeniu szyfrowanym (SSL). Dane osobowe są należycie chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.
17. Hasło Usługobiorcy jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie także przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Usługobiorca utracił hasło dostępu do Konta, w ramach Serwisu WWW umożliwia się zresetowanie hasła.
18. Usługodawca nigdy nie kieruje do Usługobiorcy żadnej korespondencji zawierającej prośbę o podanie danych niezbędnych w celu zalogowania się na Konto, a w szczególności hasła. W wypadku otrzymania tego rodzaju korespondencji przez Użytkownika zaleca się niezwłoczne powiadamianie o tym fakcie administratora Serwisu WWW pod adres admin@scale-modeling.com

II. WSPÓŁADMINISTROWANE DANE OSOBOWE

19. Podaje się do wiadomości, że ze względu na sposób działania systemu w ramach Serwisu WWW oraz właściwość świadczonych usług, podane przez niego dane osobowe mogą być współadministrowane przez Usługo-dawcę oraz wybranego przez Usługobiorcę organizatora wydarzenia modelarskiego. Odbywa się to za zgodą wy-rażoną przez Usługobiorcę, na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę z danym organizatorem wydarze-nia modelarskiego.
20. Strony uzgodniły w ramach zawartej umowy wspólny cel przetwarzania danych osobowych, jakim jest organizacja wydarzenia modelarskiego, w tym opublikowanie zbiorczych wyników konkursów przeprowadzonych w ramach organizowanych wydarzeń modelarskich. W zakresie tak określonych celów strony zawartej umowy uznały się za współadministratorów danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu w rozumieniu art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
21. Strony uzgodniły, że wspólne przetwarzanie danych osobowych obywać się będzie w sposób niezautomatyzowany w szczególności poprzez zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, usuwanie danych osobowych.
22. Usługodawca w ramach zawartej umowy przyjął na siebie odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie przetwarzania danych osobowych :
a. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych w ramach systemu,
b. opublikowanie w ramach systemu zbiorczych wyników z konkursów przeprowadzonych w ramach organizowanych wydarzeń modelarskich,
c. umożliwienie organizatorowi wydarzenia modelarskiego uzyskania w ramach systemu dostępu do danych osobowych osób zgłaszających udział w organizowanym wydarzeniu modelarskim, w celu zapewnienia danej osobie prawa do uczestnictwa w takim wydarzeniu, w tym umożliwienie temu organizatorowi wygenerowania dyplomu zawierającego imię, nazwisko i miejscowość podane przez uczestnika,
d. umożliwienie organizatorowi wydarzenia modelarskiego uzyskania zgody osoby zgłaszającej udział w organizowanym wydarzeniu modelarskim na przetwarzanie jej danych osobowych w celu zapewnienia jej zgodnego z prawem uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu modelarskim,
e. umożliwienie organizatorowi wydarzenia modelarskiego poinformowania osoby zgłaszającej udział w organizowanym wydarzeniu modelarskim o zbieraniu jej danych osobowych oraz przysługujących jej w związku z tym prawach,
f. udostępnienie wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe dotyczą, w celu zapewnienia tym osobom możliwości realizacji przysługującym ich praw,
g. należyte zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych w ramach systemu, w szczególności poprzez zapewnienie logowania do systemu w połączeniu szyfrowanym (SSL)
23. Organizator wydarzenia modelarskiego jako współadministrator danych osobowych ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie:
a. należyte zabezpieczenie danych dostępowych do systemu (hasło, login) przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione,
b. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych w ramach organizowanego wydarzenia modelarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych konkursów.
c. opublikowanie zbiorczych wyników z konkursów przeprowadzonych w ramach organizowanych wydarzeń modelarskich.
d. należyte zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych.

III. POLITYKA "COOKIES"

24. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania z Serwisu WWW zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego osób korzystających z Serwisu WWW.
25. Plik "cookie" zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
26. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu WWW na urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu WWW, dostosowanie funkcjonowania strony internetowej do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis WWW, opracowaniu ogólnych statystyk odwiedzin na danej stronie internetowej, a także identyfikacji zalogowanych Usługobiorców czy też utrzymanie sesji Usługobiorcy w ramach Serwisu WWW.
27. W ramach Serwisu WWW Usługodawca wykorzystuje następujące własne pliki „cookies”:
1) Sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm „cookies” sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osoby odwiedzającej Serwis WWW,
2) Stałe: które są przechowywane na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej Serwis WWW i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm „cookies” stałych, wysłanych przez Usługodawcę, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za zgodą osoby odwiedzającej Serwis WWW wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie”). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3) Wydajnościowe: które są plikami umożliwiającymi zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu WWW.
4) Funkcjonalne: są to pliki, które służą wzbogaceniu funkcji Serwisu WWW, bez których Serwis WWW będzie działał poprawnie, jednak nie będzie w pełni dostosowany do preferencji osoby odwiedzającej Serwis WWW.
28. W ramach serwisu WWW wykorzystywane są ponadto następujące pliki „cookies”, administrowane przez podmioty zewnętrzne:
1) popularyzacji Serwisu WWW za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (zewnętrzny administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
2) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (zewnętrzny administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
3) popularyzacji Serwisu WWW za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (zewnętrzny administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA)
29. Większość plików „cookies” zewnętrznych administratorów „cookies” jest zapisywana w domenach tych administratorów. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronach internetowych tychże podmiotów.
30. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis WWW. Każdy może jednak wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Nie mniej, wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu WWW. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach i plikach pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
31. Serwis WWW może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Po przejściu za pośrednictwem Serwisu WWW na stronę zarządzaną przez innego administratora, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności wprowadzoną przez tego administratora.