Regulamin Serwisu WWW
Systemu Obsługi Wydarzeń Modelarskich

1. Definicje

1. Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy udostępnionych Usługobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie.
1.2. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy;
1.3. Serwis WWW - serwis internetowy w ramach Systemu Obsługi Wydarzeń Modelarskich, dostępny pod adresem http://scale-modeling.com
1.4. System Obsługi Wydarzeń Modelarskich (System) – system informatyczny umożliwiający rejestrację i obsługę imprez modelarskich, tworzenie kalendarza imprez modelarskich oraz informacji i publikacji o wybranych imprezach modelarskich, zgłaszanie modeli na wybraną imprezę modelarską, a także tworzenie systemu oceniania modeli na wybranej imprezie modelarskiej oraz generowanie dyplomów i zbiorczych wyników z konkursu.
1.5. Usługodawca - Bartosz Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IBT Bartosz Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Woźniaka 55/5 41-902 Bytom, NIP: 6262254420, REGON: 273528353, kontaktowy adres e-mail: admin@scale-modeling.com.
1.6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu WWW, obejmujące w szczególności: przeglądanie Serwisu WWW bez potrzeby tworzenia Konta, utworzenie Konta w ramach Serwisu WWW, zapewnienie dostępu do aktualnie wdrożonych funkcji Systemu związanych z utworzonym Kontem.
1.7. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług z Usługobiorcą, a także w każdym czasie w zakładce „Regulamin ” w ramach Serwisu WWW.
2.2. O ile nie umówiono się inaczej w ramach odrębnej Umowy , Usługi w ramach Serwisu WWW świadczone są nieodpłatnie.
2.3. Wszelkie prawa do Serwisu WWW, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie WWW przysługują Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
2.4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Usługobiorców z Serwisu WWW. Szczegółowe zasady ochrony prywatności, w tym informacje o stosowanych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, opisano są w zakładce "Polityka Prywatności" w ramach Serwisu WWW.
2.5. W ramach korzystania z Serwisu WWW niedozwolone jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
a. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW,
b. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych, przysługujące zarówno Usługodawcy jak i osobom trzecim;
c. informacji i danych stanowiących naruszenie dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich, w tym prawa osób trzecich do prywatności;
d. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
e. informacji o charakterze handlowym bez uzyskania w tym celu zgody adresata
2.6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu WWW w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby uzasadniony interes Usługodawcy.

3. Utworzenie i warunki dostępu do Konta

3.1. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w ramach Serwisu WWW. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
3.2. Usługodawca w ramach Serwisu WWW dopuszcza utworzenie Konta z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez zewnętrznych dostawców internetowych, takich jak facebook.com, twitter.com, gogle.com i live.com (Microsoft).
3.3. Na podany adres poczty elektronicznej Usługodawca przesyła potwierdzenie utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu na link aktywacyjny, zawarty w przesłanej wiadomości.
3.4. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Usługobiorcę prawidłowego loginu (identyfikatora) i hasła. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być nikomu udostępniane. Usługodawca podkreśla, że udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem prawa do prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Usługobiorcy. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta.
3.5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego niezależnie od środków wdrożonych przez usługodawcę, Usługobiorca powinien stosować własne środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności należy stosować zaktualizowane programy antywirusowe oraz zapory sieciowe, a także inne oprogramowanie chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
3.6. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji danych zgromadzonych na utworzonym Koncie. W wypadku zaniechania aktualizacji danych przez Usługobiorcę, oświadczenia kierowane na dotychczasowy podany adres uważa się za skutecznie doręczone Usługobiorcy. Dotyczy to w szczególności doręczenia zawiadomień o zmianach dokonanych w obowiązującym Regulaminie.
3.7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta oraz innych świadczonych Usług, w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i innych świadczonych Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: w wypadku stwierdzenia przełamywania zabezpieczeń Serwisu WWW lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta i innych Usług trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu, o czym Usługodawca zawiadamia drogą elektroniczną na adres podany przez Usługobiorcę.

4. Wymagania techniczne

4.1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu WWW było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
4.2. Minimalne wymagania do prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Firefox, Google Chrome w aktualnej wersji.
4.3. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji.

5. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

5.1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca może korzystać z Usług lub zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Usługobiorcy nie jest określony, a Usługobiorca nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.
5.2. Usługobiorca może w rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, korzystając z danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Regulaminie.
5.3. Informuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia, bez podania jakichkolwiek przyczyn, od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Stosowne oświadczenie może być złożone Usługodawcy w sposób opisany w punkcie 5.2 powyżej.
5.4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu Umowy, Usługobiorca, nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi, a umowę o świadczenie Usług traktuje się jako niezawartą. Nie dotyczy to odrębnych odpłatnych umów zawartych pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.

6. Reklamacje

6.1 Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6.2 Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za utratę danych gromadzonych przez Usługobiorców w ramach Konta, gdy uszkodzenie lub utrata takich danych nastąpiła z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności na skutek przełamania zabezpieczeń technicznych stosowanych w ramach Serwisu WWW, innych bezprawnych działań osób trzecich, czy też w wyniku zaniechania lub zaniedbania po stronie Usługobiorcy .
6.3 Reklamacje dotyczące świadczonych Usług mogą być zgłaszane zgodnie z punktem 5.2 powyżej.
6.4 Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
6.5 O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Bartosz Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IBT Bartosz Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Woźniaka 55/5 41-902 Bytom, NIP: 6262254420, REGON: 273528353.
7.2 Dane osobowe podane przez Usługobiorcę przetwarzane są wyłącznie w celu podanym do wiadomości Usługobiorcy przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych, zgodnie z art. 13 lub 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
7.3 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca przyjmuje jednak do wiadomości, że Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych, których podanie w formularzu rejestracyjnym oznaczono jako obowiązkowe. Podanie takich danych jest bowiem niezbędne ze względu na sposób działania Systemu oraz właściwość świadczonych Usług, a w szczególności utworzenia Konta, umożliwienie identyfikacji Usługobiorcy jako uczestnika wybranej imprezy modelarskiej oraz zapewnienie możliwości wygenerowania dyplomów oraz zbiorczych wyników z konkursu.
7.4 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że ze względu na sposób działania Systemu oraz właściwość świadczonych Usług, podane przez niego dane osobowe mogą być współadministrowane przez Usługodawcę oraz wybranego przez Usługobiorcę organizatora wydarzenia modelarskiego. Odbywa się to za zgodą wyrażoną przez Usługobiorcę na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę z danym organizatorem wydarzenia modelarskiego. Zasadnicza treść uzgodnień w tym zakresie została udostępniana w zakładce "Polityka Prywatności".
7.5 Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Szczegółowe informacje o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną ujęto w zakładce "Polityka Prywatności".

8. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

8.1 Informuje się, że osoby będące konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
a. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
b. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą.
8.2 Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu można uzyskać zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.3 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
8.4 W przypadku gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze uwzględnienia reklamacji lub sposobem pozasądowym wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sporów, których stroną jest konsument w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin o niniejszej treści obowiązuje od dnia 2018-03-02.
9.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są w szczególności: (1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydanie orzeczenia lub decyzji, mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, (2) wprowadzenie nowych funkcji Serwisu WWW, (3) konieczność zapobieżenia lub usunięcia naruszenia prawa lub Regulaminu; (4) usunięcie stwierdzonych niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych, (5) przekształcenie i zmiana danych Usługodawcy, w tym zmiana firmy Usługodawcy, adresu URL Serwisu WWW, adresu e-mail, wskazanych w Regulaminie.
9.3 O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca ogłasza w Serwisie WWW, a nadto informuje Usługobiorcę ma podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Usługobiorcy, o ile Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o dokonanej zmianie Regulaminu .